top of page
mypic.png

מה אנחנו עושים

הקבוצה החברתית

ברעות שש קבוצות חינוך משכבת ז'-יב'.

לכל קבוצה שני מחנכים, לרוב מחנך ומחנכת. הקבוצה נפגשת לפחות פעם בשבוע לערב קבוצה, בו מתקיימת פעילות חינוכית בהובלת מחנכי הקבוצה.

חברת הנעורים מורכבת מקבוצות חינוכיות, מתוך התפיסה כי על מנת להשפיע, זקוק האדם למעגל חברתי מוגדר המקנה לו תחושת שייכות, ואשר בתוכו הוא יכול לפעול ולממש את עצמו. ככל שהמעגל קטן יותר, כך מתאפשרת היכרות אינטימית וקרובה בין החברות והחברים בו. באופן הזה מנווט כל חבר וחברה בקבוצה, בניסיון למצוא את מקומם החברתי, ובמטרה להשפיע על מקומם ועל דמותה של הקבוצה. המעגל הקבוצתי המצומצם לעומת המעגל הרחב של חברת הנעורים, מאפשר לחניכים לשאוב כוח ותמיכה ולהשפיע על מעגלים גדולים יותר מן הקבוצה עצמה: הוועדות, הקבוצות הצעירות מהם, ולבסוף על חברת הנעורים כולה, על היישוב, המועצה והחברה בכללה.

הקבוצה החברתית

הוועדות שלנו

הוועדות שלנו
טיול7.jpg

ספורט וטיולים

פרויקטים וחוץ.jpg

חוץ

אמצש.jpg

 אמצ"ש וחגים

צוות הסכם

צוות הסכם (הרשות השופטת) נועד לשמור על מרחב בטוח ברעות באמצעות העברת האחריות על שמירת החוקים ועל תחושת הביטחון במקום לחניכים עצמם. בצוות הסכם שני נציגים מכל קבוצה (י' – י"ב) ונציג הצוות החינוכי. צוות הסכם ידון במקרים פרטניים של חניכים שעברו על חוקי המקום ויקבל החלטות הנוגעות למעשים הנידונים ולתוצאותיהם הרצויות. את צוות הסכם מרכזים שני חניכי י"ב בליווי מנהל רעות. חשוב לציין שישנם מקרים בהם נבחר שלא להפעיל את צוות הסכם; נושאים רגישים הפוגעים בצנעת הפרט יטופלו על-ידי הצוות החינוכי ללא מעורבות חניכים.ות.     

המבנה הדמוקרטי

פרלמנט

הפרלמנט (הרשות המחוקקת) הוא גוף ייצוגי שנועד לדון בסוגיות המעסיקות את חברת הנעורים ולקבל החלטות הנוגעות לאורח החיים בקהילה. לכל קבוצה (ח'-י"ב) שני נציגים בפרלמנט ולצוות החינוכי נציג אחד. תפקידם של הנציגים הוא לייצג את מגוון הדעות הקיימות בקבוצה, בנוסף לדעתם האישית. קבלת ההחלטות בפרלמנט נעשית בדרך של דיון והצבעה בפרלמנט לצד תהליכים שיתופיים בפורום רחב של כלל חברת הנעורים, המכונה "מועצת חכמים". את הפרלמנט מרכזים שני חניכי י"ב בליווי הרכזת החברתית של רעות. 

הפעילות ברשויות

טיולים וסמינרים

כחלק מהתהליך השנתי שהחניכים עוברים ברעות חשוב לנו לשלב, טיולים בטבע המאפשרים לחניכים ולמחנכים לעבור חוויה שונה יחד שיש בה למידה והנאה, אחריות משותפת וזמן מגבש. החיבור לטבע פותח את הלב ואת הנפש ומזמן התנסויות חדשות, השונות במהותן ובתכנן מההתנסויות המוצעות בשגרת הפעילות בחברת הנעורים. נכון להיום יש לנו שני טיולים גדולים בשנה: טיול חורף וטיול אביב. אנחנו יוצאים לסמינר מובילים.ות בתחילת השנה אותו מארגנת שכבת יא' ויש לנו גם אירוע סיום שנה שאנחנו אוהבים לקיים בטבע. אנחנו שואפים לשפר את מערך הטיולים שלנו, בעידוד ועדת צופית ואנשי צוות שיובילו את התחום בחברת הנעורים.

טיולים וסמינרים
bottom of page